Ngày: Tháng Tư 3, 2021

Ngày: Tháng Tư 3, 2021

Thiết kế Contemporary

Để nói về Thiết kế Contemporary (còn gọi là thiết kế đương đại) trong 1 phút thì nó thường bị nhầm hoặc được mô tả thay thế cho nhau là thiết kế hiện đại. Mặc dù có lẽ một số yếu tố của thiết kế hiện đại chuyển sang thiết kế đương đại nhưng hai […]

Xem đầy đủ
VN THING